Liste sämtlicher Soke (Großmeister) des Togakure Ryu: 

    1.      Daisuke Nishina

    2.      Shima Kosanta Minamoto no Kanesada

    3.      Goro Togakure

    4.      Kosanta Togakure

    5.      Kisanta Togakure

    6.      Tomoharu Kaneko

    7.      Ryuho Togakure

    8.      Gakuun Togakure

    9.      Koseki Kido

    10.     Tenryu Iga

    11.     Rihei Ueno

    12.     Senri Ueno

    13.     Manjiro Ueno

    14.     Saburo Iizuka

    15.     Goro Sawada

    16.     Ippei Ozaru

    17.     Hachiro Kimata

    18.     Heizaemon Kataoka

    19.     Ugenta Mori

    20.     Gobei Toda

    21.     Seiun Kobe

    22.     Kobei Momochi

    23.     Tensen Tobari

    24.     Seiryu Nobutsuna Toda

    25.     Fudo Nobuchika Toda

    26.     Kangaro Nobuyasu Toda

    27.     Eisaburo Nobumasa Toda

    28.     Shinbei Masachika Toda

    29.     Shingoro Masayoshi Toda

    30.     Daigoro Chikashige Toda

    31.     Daisaburu Chikashige Toda

    32.     Shinryuken Masamitsu Toda

    33.     Toshitsugu Takamatsu

    34.     Dr. Masaaki Hatsumi

 Zurück zur Bujinkan Startseite